Webbutbildningar och rådgivning

Lednings- och personalstöd under påfrestande förhållanden 

i samarbete med 

OM OSS


Metis Services och PWELT är två företag vars verksamhet grundas på erfarenheter och kunskaper från den militära arenan, både nationellt och internationellt. Metis Services har en lång erfarenhet av att arbeta med utbildning, ledningsstöd och riskhantering för bland annat journalister och biståndspersonal.


PWELT har sitt ursprung i den svenska militära insatsverksamheten, med fokus på en aktiv stresshantering och psykisk hälsa under tjänstgöring utomlands. PWELT är även namnet på företagets egenutvecklade verktyg för psykosocial arbetmiljö. 


Tillsammans utgör Metis Services och PWELT en kombination som inte bara kompletterar varandra avseende ledarskaps- och personalperspektivet, utan även överbryggar det glapp som uppstår mellan ledarskap och personal avseende psykosociala arbetsmijlöaspekter. 


Under coronapandemin har Metis Services och PWELT stöttat bland andra ledningen vid Södertälje Sjukhus intensivvårdsenhet. Stödet har avsett ledning- och stabsmetodik, verktyg för stressreducerande ledarskap, modeller för uthållighet, bedömning av  "stridsvärde" och uppföljning av av personalens psykiska hälsa. 


Utöver sjukvården finns verksamheter vars personal utsätts för stress och långvarig påfrestning. Påfrestningar kan bero på till exempel exponering för hat, hot eller våld. I många verksamheter går det inte att välja bort en arbetsuppgift för att den är förenad med risker. Vissa uppgifter måste genomföras trots, eller kanske just därför, att de är riskfyllda. I dessa lägen är det viktigare än någonsin att ledning och personal får så goda  förutsättningar som möjligt.
VÅRT TEAM

Niclas Wisén

Leg. Psykolog och officer i Försvarsmakten


Niclas är doktorand vid Karolinska Institutet där han forskar kring stress under extrema påfrestningar med fokus på prestation och uthållighet.


Niclas har utvecklat modeller för bedömning av risk för psykisk ohälsa, ledarskapsverktyg för psykiskt stridsvärde och till del utvecklat Svenska Försvarsmaktens uppföljnings-system av utlandsveteraner. Han har även tjänstgjort som insatspsykolog med fokus på psykosocial arebetmiljö och organisationpsykologiskt stöd. 


Magdalena R. Lind

Grundare Metis Services, M.Litt. International Security Studies


Magdalena är statsvetare med erfarenhet av internationellt arbete både från biståndsvärlden och Försvarsmakten. Hon har flerårig erfarenhet av revision och utveckling av krisorganisationer, säkerhetsskydd och säkerhetskultur inom den kommunala sektorn, bolag inom samhällsviktig verksamhet och media. Hon har erfarenhet av att vara säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef, och har ett särskilt intresse för den mänskliga faktorn och bevarande av press- och yttrandefrihet.

.


 Johan Robertsson Lind

Grundare Metis Services, utbildare och rådgivare


Johan är senior fältsäkerhetsrådgivare, med bred och djup erfarenhet från såväl polisiär som militär verksamhet till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och humanitära organisationer. En av Johans särskilda färdigheter är beslutsprocesser i kris och under påfrestning och att praktiskt operationalisera dem, vilket han t.ex. gjort som sekunderad till UNDP där han ledde driftsättningen av Joint Crisis Coordination Center för den kurdiska regionala regeringen i Irak. Han har tjänstgjort vid ett flertal militära och humanitära insatser i Mellanöstern och Östafrika. Johan är även utbildad i polisiär kris- och gisslanförhandling och medförfattare till boken Kom levande hem: Personlig säkerhet på farliga uppdrag.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG

UTVECKLING AV ETT KONCEPT


Våren 2020 arbetade Metis Services med journalister och biståndsarbetare för att förbereda dem inför och öka förmågan att prestera under svåra påfrestningar såsom katastrofer, konfliktmiljöer eller vid hot, hat och våld. Metis Services hade precis gett ut en handbok i fältsäkerhet och arbetade som rådgivare med utbildningar och granskningar av organisationers säkerhetskulturer och beredskap.

 

Militärpsykologen Niclas Wisén arbetade under våren 2020 på sin avhandling om stress i extrema situationer och med att utveckla ett screeningverktyg för att mäta psykosocial hälsa.

 

På var sitt håll var vi rustade med olika uppsättningar verktyg för att förebygga och ge stöd i en kris. När anestesikliniken vid Södertälje sjukhus kontaktade Metis Services beslutade vi oss för att kombinera verktygen till en sammansatt metod.

 

I det svåra läge som sjukvården befann sig räckte det inte att enbart bli bättre på att leda och organisera sig för kris. Det var inte heller tillräckligt att enbart screena, varna eller i efterhand ta hand om uttröttad personal. Med andra ord, mer krisledning skulle inte ge fler händer och mer av samma typ av personalvård som fanns till vardags skulle inte förändra nivån av påfrestning.

 

Istället var uppgiften att med verktyg som vilar på vetenskaplig grund och väl bepröva erfarenhet från fältet skapa ett hållbart ledarskap och en uthållig organisation. Vi kombinerade väl valda och i viss mån överlappande taktiska verktyg för krisledning, stressreducerande ledarskap och aktiv återhämtning; ledningsstöd och personalstöd i samverkan. Det särskilda vi gjorde var att förstärka den operativa ledningen ’på golvet’. Det fanns dock ingen tid att genomföra en traditionell utbildningsinsats. Tåget hade redan lämnat perrongen, det gällde att smörja det medan det körde i full fart.   

Konceptet har framgångsrikt använts av intensivvårdskliniken vid Södertälje sjukhus under coronapandemin 2020 och under 2021 för att bibehålla stridsvärde samt arbeta med strategisk återhämtning. Arbetet beskrivs i ett flertal artiklar.

 
Crisis Response Journal

CRJ 17:1 Wellbeing: Successful interventions

CRJ 16:4 Staff endurance: A strategic resource

https://www.crisis-response.com/Articles/625154/Magdalena_Lind.aspx


Dagens Medicin -

https://www.dagensmedicin.se/arbetsliv/ledarskap/pandemin-har-forandrat-ledarskapet-i-sodertalje/

https://www.dagensmedicin.se/arbetsliv/ledarskap/rad-till-sjukvardens-ledare-under-pandemin/


Sunt Arbetsliv -

https://www.suntarbetsliv.se/forskning/sam/tva-satt-att-stotta-covidpersonal/

https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/sam/de-screenar-personalen-med-forsvarets-metod/


Arbetsvärlden -

https://www.arbetsvarlden.se/sodertaljes-covid19-intensiv-anvander-militar-taktik/ 

https://www.arbetsvarlden.se/psykolog-varnar-for-att-driva-vardpersonalen-for-hart/


Sjukhusläkaren -

https://www.sjukhuslakaren.se/aterhamtningsfasen-maste-adresseras-fran-alla-nivaer/ 


SvT - 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/forsvarsmaktens-metoder-anvands-pa-covid-iva


Läkartidningen - 

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/07/svensk-sjukvard-inte-riggad-for-pandemier/


Folk och Försvar - 

https://folkochforsvar.se/content/bibehall-stridsvardet-hos-vardpersonalen-i-kris/


Denna debattartikel behandlar de utmaningar och lärdomar pandemin medfört, och åsikterna nedan är författarnas egna. Läs också debattsvaren från Stockholmsregionens finansregionråd Irene Svenonius (M) och från Vänsterpartiet i Region Stockholm.För att möta komplexa hot och kriser måste vår respons och våra förberedelser anpassas. Krisförberedelser och -hantering har länge inriktats mot att skapa robusta strukturer som dimensioneras för att kunna stå emot de hot och de kriser som vi kan förutse. Vår tids komplexa problem kräver emellertid att vi förutom robusthet även skapar en organisatorisk förmåga att förändra och anpassa vår verksamhet till krisen – vi måste således bli både robusta och resilienta.


Med stöd i såväl forskning som egen erfarenhet av verksamhet i påfrestande miljöer förordar vi sammantaget en modell som utgår från tidigare modeller för och erfarenheter av krishantering; att skapa robusthet som även tar hänsyn till den ökade komplexiteten, förmågan till resiliens, och vikten av att bevara alla organisationers viktigaste resurs – personalens stridsvärde

 

Robusthet, resiliens och stridsvärde - triangeln